کدام جمهور؟

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یکی پس از دیگری در سالن ثبت‌نام ظاهر شدند، نام نوشتند، عکس گرفتند، خطابه خواندند و اندکی بعد فیلم حضور پرشکوه‌شان از ستادها، فضای مجازی را عطرآگین کرد.