محدوده خودرو‌ممنوع در پاریس

مساحتی که در پایتخت فرانسه به روی خودرو‌ها بسته خواهد شد، معادل یکی از مناطق مرکزی 22گانه شهر تهران است
شهرداری پاریس می‌خواهد ورود خودرو‌ها را به بخشی از مرکز شهر ممنوع کند. این کار با طرح ترافیک تفاوت دارد، زیرا حق رانندگی در مرکز شهر را کاملا از خودرو‌های شخصی «می‌گیرد» نه اینکه آن را «محدود» کند.