قدم زدن در سرزمین عجایب

رفتن به نمایشگاه نقاشی، مجسمه‌سازی و عکس، برخلاف سینما رفتن، کاری نیست که در جامعه ما عمومیت داشته باشد.