اتمام کاداستر در  سیستان و بلوچستان؛ به زودی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دلیل اعلام یک خبر خوب در حوزه بازگشت اراضی ملی به منابع طبیعی، امروز چهره روز صفحه زیست‌بوم شده است.