تختی چیزی را برای خودش نخواست

شهردار تهران با برشمردن سجایای اخلاقی شهیدسلیمانی و جهان پهلوان تختی گفت: اگر امروز نام تختی بزرگ است به این‌ دلیل است که تختی چیزی را برای خودش نخواست. وقتی حادثه بوئین‌زهرا اتفاق افتاد همه را به یاری طلبید و دستگیری کرد.