عدد خبر/ 2هزار طرح

در راستای حمایت از کودکان کار و بازمانده از تحصیل شروع به راه‌اندازی شده که این خبر را مدیرعامل بنیاد برکت عنوان کرده است.