سنگ‌سیاه

محله سنگ سیاه، نام یکی از محله‌های شیراز قدیم است که از زمان کریم‌خان زند که محلات را کمتر و کوچک‌تر و حصار شهر را تنگ‌تر کردند، محله درب کازرون که خود محله‌ای جداگانه بود با این محله ادغام شد و روی هم‌رفته به هر دو محله‌ سنگ سیاه می‌گفتند.