قهقهه‌های ماضی

در طول 4دهه گذشته ما به چه چیزهایی یا به چه کسانی خندیده‌ایم؟ جنس شوخی‌هایی که در طول 4دهه گذشته ما را به خنده واداشته، چه تغییری کرده است؟