«سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت» حامی باروری مادران

رئیس سابق انجمن جمعیت‌شناسی ایران با اعلام اینکه روند باروری از سال 95تحت‌تأثیر شرایط نامناسب اقتصادی و شیوع کرونا، به‌شدت کاهش یافته و در سال 99به 1.7فرزند رسیده، اجرای سند الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت، برای حمایت از باروری مادران و تامین مسکن جوانان را در رشد جمعیت مؤثر دانست.