تازه‌های نشر/ فرهنگ اساطیرکلاسیک
«فرهنگ اساطیر کلاسیک» با زیر عنوانیونان و روم اثر مایکل گرانت را رضا رضایی به فارسی برگردانده که از سوی نشر ماهی منتشر شده است.