کرونا؛ به کام اغنیا، علیه فقرا

ثروت 10ثروتمند دنیا در دوران همه‌گیری کرونا که باعث مرگ روزانه حدود 21هزارو300نفر شده، دوبرابر شده و همزمان با غنی‌تر شدن این 10نفر، میلیون‌ها انسان به‌خاطر نابرابری در توزیع واکسن، جانشان را از دست داده‌اند. به‌گزارش الجزیره، آکسفام، مؤسسه بین‌المللی غیردولتی مستقر در انگلیس که در زمینه فقر و نابرابری جهانی فعالیت می‌کند، مثل هر سال، گزارش سالانه خود را در ژانویه منتشر کرده و مثل تمام گزارش‌های پیشین، درباره افزایش شکاف بین اغنیا و فقرا هشدار داده است.