10500نفر از اول سال سالک گرفته‌اند

رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت از ابتلای 10هزار و 508نفر به بیماری سالک از ابتدای امسال خبر داد