چرا کشتار دام امسال رکورد زد؟

بررسی روند تولید گوشت قرمز در فراز و نشیب بحران‌های 2دهه اخیر
تولید گوشت قرمز در 2دهه اخیر متأثر از تحولات اقتصادی-سیاسی و زیست‌محیطی بوده و یک سیکل تکراری را پشت سر گذاشته؛ اما آمارهای رسمی حاکی از این است که درصورت تغییر نکردن شرایط تا پایان سال‌جاری، احتمال شکست رکورد کشتار دام وجود دارد، آن‌هم در شرایطی که روند مصرف گوشت قرمز سال‌هاست که در روند نزولی قرار گرفته است.