زور دوچرخه‌ها به شهر نمی‌رسد

مهم نیست چقدر برای ترویج دوچرخه‌سواری کار شود و مهم نیست که چقدر امکانات برای استفاده از دوچرخه‌ها در شهر مهیا شود؛ انگار برای بعضی مشکلات هیچ چاره‌ای نیست.