سال‌ حزبی

جوانه‌های نگاه چپ‌گرا از همین روزها در ادبیات جوان داستانی ایران می‌روید
جهان داستانی هدایت، دیگر درخشش سابق را نداشت. با اینکه او در سال ۱۳۲۳ مجموعه داستان کوتاه «ولنگاری» را چاپ کرد، اما جوش و خروش بعد از دوره دیکتاتوری رضاخان و همچنین احوالات شخصی هدایت و همراه‌ نشدنش با این جوش و خروش و حزب‌گرایی، او را کم‌کم به حاشیه برد.