یادمان شهدای 17 شهریور در میدان شهدا نصب می‌شود

در جریان اجرای طرح اصلاح هندسی و ترافیکی میدان شهدا که اواخر شهریور آغاز می‌شود، نمادها و یادمان‌های مرتبط با واقعه ۱۷شهریور جانمایی می‌شود.