08
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8032
زنان
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

کسی نمی‌تواند سرعت ورزش زنان را بگیرد

مسیر حرکت ورزش زنان و عملکرد دولت روحانی در گفت‌وگو با فائزه هاشمی، نایب رئیس سابق کمیته ملی المپیک
از گذشته خیلی فاصله گرفته، نه از آن دفتر شلوغ وسط شهر که برای خودش بروبیایی داشت، خبری است و نه از قدرتی که خودش داشت.