سیاحت‌گر شرق و غرب

درگذشت آقانجفی قوچانی
تا سال‌های سال، تصویری که از فضای حوزه علمیه نجف وجود داشت، تصویری سیاه‌وسفید بود.