کارگران ساختمانی در نقطه کور بیمه

آمارهای رسمی، تعداد کارگران ساختمانی در ایران را از 1.5 تا 1.7میلیون نفر تخمین می‌زند که از این تعداد 1.2میلیون نفر خوداشتغال هستند و 400هزار نفر از آنها تحت پوشش هیچ‌گونه بیمه‌ای قرار ندارند؛ این در حالی است که سهم حادثه‌های بخش ساختمان از کل حوادث شغلی کشور به‌طور میانگین بالای 45درصد است که 10درصد حوادث این شغل فوتی بوده و به‌طور میانگین در ایران روزانه بیش از یک کارگر ساختمانی در اثر حادثه شغلی جان خود را از دست می‌دهد.