نمایشگاهی‌با فروش‌کمتر

نگاهی به آمارهای فروش سی‌وسومین نمایشگاه کتاب تهران
روز آخر نمایشگاه کتاب، پایان کار نمایشگاه نیست. تازه وقتی نمایشگاه تمام می‌شود و خریداران کتاب‌هایشان را خریده‌اند و ناشران باروبندیل‌شان را جمع کرده‌اند تا به روال عادی کارشان بازگردند، نوبت حساب و کتاب نمایشگاه می‌رسد.