افزایش قربانیان کرونا در اقتصاد جهان
هراس از دور دوم شیوع ویروس کرونا در کشورهای ثالث، به افت قیمت نفت و سقوط شاخص بورس‌های جهانی دامن زد
ضربات اقتصادی ویروس کرونا همچنان ادامه دارد.