شهر ما آماده نیست

اولین نکته مهم در مقابله با بحران‌های عمومی اطلاع‌رسانی صحیح است.