نجات زمین با الگوی ترمیم لایه ازن

با پیروی از پروتکل مونترآل حفره لایه ازن طی سال‌ها با همکاری ۲۰۰ کشور از وضعیت بحرانی خارج شد. اما همین روند می‌تواند زمین را از تغییرات آب و هوایی نجات دهد؟
با گزارش‌های بسیار زیادی که در مورد وضعیت آب و هوا ارائه می‌شود، احساس ناامیدی بین مردم رو به افزایش است.