10
یکشنبه 4 اسفند 1398
شماره 7888
زنان
23023624
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زن که باشی باید با همه بجنگی

هر جمله‌ای را با «ما» شروع می‌کند و همه فعل‌هایش جمع هستند.