پاتک به عملیات ضدتورم

تصمیم اخیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی به میزان 38هزار میلیارد تومان، علاوه بر سقف تعیین‌شده در قانون بودجه، همزمان با تصمیم بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز، به‌عنوان یک ابزار ضد‌تورم، این شائبه را به همراه دارد که تصمیم یک بخش دیگر در بدنه دولت به‌مثابه پاتکی به عملیات ضدتورمی بانک مرکزی خواهد بود.