20
چهار شنبه 3 مهر 1398
شماره 7768
زنان
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
3 روایت متفاوت از زنانه‌های جنگ

زنان شهادت

3زن، 3روایت متفاوت؛ 3زنی که عزیزانشان را در جنگ از دست داده‌اند و هنوز بعد از دهه‌ها با همان عزیزان زندگی می‌کنند، انگار ازدست‌دادنی در کار نبوده.