بازار نوشت‌افزار داغ‌تر شد

افزایش قیمت نوشت‌افزار که از بهار امسال با حذف کاغذ یارانه‌ای تولید دفتر مشق و برخی ملزومات دیگر تولید داخل مداد و خودکار آغاز شده بود، با بازگشایی مدارس همچنان ادامه دارد.