مسیر سنگلاخ روابط ترکیه و اروپا

جهان طی سال‌های اخیر شاهد اتفاق مهمی بوده است که برخی نقطه آغاز آن را حادثه 11سپتامبر و برخی دیگر، بحران مالی سال2008 می‌دانند.