تقدیر کادر درمانی بیمارستان لولاگر از همشهری محله

مدیر بیمارستان لولاگر با ارسال متنی به شرح زیر از همشهری محله تشکر کرد