35
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادی از نخستین شهربازی تهران که در اراضی اوین فعالیت می‌کرد

روزی روزگاری لوناپارک

صدای جیغ و بازی بچه‌ها، تجربه هیجان، دنیای شیرین و رنگارنگ شهربازی، خاطره ماشین برقی و ترن هوایی، ... همه و همه در حافظه کسانی که روزگار کودکی به شهربازی اوین رفته‌اند ماندگار شده‌است.