5
شنبه 21 فروردین 1400
شماره 8191
صفحه 3 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ارتقای تجهیزات امداد و نجات منطقه ۳

طرح «نت» در منطقه ۳ برای تعمیر و رسیدگی ماهانه تجهیزات امداد و نجات و آمادگی در زمان بروز بحران‌های غیرمترقبه اجرا می‌شود.