حجامت؛ آری یا نه؟

یک دعوای پزشکی با مداخله رئیس‌جمهور خاتمه پیدا کرد
نزاع قدیمی پزشکان سنتی با پزشکان آکادمیک، قدمتی به طول تاریخ این کشور دارد و با آمدن هر بیماری یا مسئله جدیدی، این دو گروه وارد چالش عمیقی با هم می‎‌‎شوند و هیچ‎‌‎ پایانی هم بر این دو خط موازی متصور نیست! با پایان دهه 60 و ورود به سال‎‌‎های 70، بار دیگر مسئله حجامت که از قضا بسیار هم در جامعه گل کرده بود، به یکی از پردردسرترین مسائل بین این دو گروه بدل شد.