28
سه شنبه 2 دی 1399
شماره 8117
صفحه 5 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رونق قطب گردشگری شرق تهران به روایت مسئول هدایت پروژه

پوست‌اندازی سرخه‌حصار با اجرای ۵۶ پروژه

توسعه قطب گردشگری سرخه‌حصار در شرق تهران، از موضوعات مطرح در سال‌های اخیر است که مدیریت شهری بر تحقق آن اهتمام و تمرکز دارد و اخیراً هم اعلام شده ۵۶ پروژه پیش‌بینی شده برای این امر در دستور کار است تا هرچه زودتر اهداف مدنظر تحقق یابد.