جز زیبایی ندیدم

​​​​​​​در میان صحنه‎‌‎های زیبای تقدیم کمک‎‌‎های نقدی و غیرنقدی مردم در مضیقه به جبهه‎‌‎های جنگ، زیباترین قاب‎‌‎ها، کودکانی بودند که قلک‎‌‎های پس‎‌‎اندازشان را برای کمک به رزمندگان آورده بودند.