خربازی و یابوسواری

در روزگاری که تهران هنوز طهران بود، تعداد سرگرمی‌ها و تفریحات برای مردم کمتر از انگشتان یک دست بود.