12
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از بودجه و هزینه‌های سنگین سال آینده وزارت بهداشت و چالش‌های خرید واکسن کرونا

آزمون سخت نظام سلامت

واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت: وزارت بهداشت برای سال آینده به اندازه کافی بودجه خرید واکسن دارد. مهم مدیریت اعتبارات و مقابله با مافیاهاست
تا چند روز دیگر، کشور وارد سیصدمین روز شیوع رسمی کرونا می‌شود و هنوز ابهامات زیادی درباره آینده چرخه این ویروس وجود دارد.