123
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کلاس آواز مجازی؛ درمان دلتنگی‌های خانه‌نشینی سالمندان

گروه پارسی کر با آوای جهان دیدگان

روزهای خانه‌نشینی اجباری، جهان دیدگان را از همه بیشتر در معرض آسیب‌های روحی و روانی قرار داده، چراکه دیدن فرزندان و مراوده با دوستان و هم‌محله‌ای‌ها بسیار محدود شده است.