31
یکشنبه 23 آذر 1399
شماره 8109
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
روایت ورود یک خانم به شغلی که مردانه به حساب می‌آمد

عطامکانیک یک زن است

تعمیرگاه و مکانیکی محیط زنانه‌ای نیست.