تبعات زیست‌محیطی انتقال آب هلیل‌رود به کرمان

طرح انتقال آب از سرچشمه‌های هلیل‌رود یکی از منابع تامین آب هامون جازموریان به شهر کرمان در روزهای گذشته به محل بحث و جدل میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است.