دست در دست وزیر تنهایی

هراس از تنهایی قدمتی به اندازه قدمت تاریخ بشر دارد. انسان‌ با ساخت تندیس‌های گوناگون و توتم سردیسی از اجداد تلاش می‌کرد مونس و یاوری برای خود دست و پا کند.