سرآسیاب «کن» کجاست؟

روستای «کن» روزگاری محدوده‌اش از میانه جاده «چالوس» آغاز می‌شد و تا جنوب شهر تهران ادامه داشت.