داستان قلعه رها شده «یالدور»

قلعه یالدور در بخش شرقی شهر مرند سال‌هاست که رها شده و مرمتی در محدوده آن صورت نمی‌گیرد.