ژنرال‌های سرزمین احساس

درباره کتاب «ماهی آب‌های آلوده» نوشته شهریار هدایتی
مادر، یکی از معشوقه‌های ابدی و ازلی بشر است؛ معشوقی که از قالب انسانی خارج شده و چون مفهومی فراگیر بر هر چه ما متعلق به آنیم و آن متعلق به ماست نسبت داده می‌شود.