سروش به جای کیهان

فرامرزی از مصباح‌زاده جدا می‌شود
طبق این سند عبدالرحمان فرامرزی امتیاز روزنامه کیهان را به مصطفی مصباح‌زاده واگذار کرده وخود تقاضای روزنامه‌ای به نام سروش با رویه‌ای سیاسی، ادبی، علمی، فکاهی، کاریکاتوری و اجتماعی کرده است.