سال افشاگری

مطبوعات با شرح افشاگری‌های ظلم‌های رضاخان صفحات خود را پر می‌کردند
رضاشاه که سقوط کرد، روزنامه‌ها و مطبوعات پر شد از ماجراهای ترس و خفقان دوره رضاخانی. همه در حال افشاگری بودند و حتی بعضی برای فروش بیشتر، آب و روغن ماجراها را بیشتر می‌کردند. اما دست‌اول‌ترین روایت‌ها، حرف‌های زندانیان سیاسی بود