محمدعلی نجفی مدیر خانه سینما شد

با برگزاری پانزدهمین هیأت مدیره خانه سینما، محمدعلی نجفی مدیر خانه سینما شد.