اینجا کسی عکس یادگاری نمی‌گیرد

روز دوم است، روز دومی که در بیمارستان بستری‌ام و منتظر، منتظر نتیجه تست کرونا.