در جست‌و‌جوی نور
مجله فیلم در شماره 14 مورخ خرداد 1363 نقدی به قلم احمدامینی درباره فیلم پیروسمانی به چاپ رساند که در ادامه بخشی آن را می‌خوانید.