خاورمیانه در محاصره کرونا

کدام کشورهای منطقه اکنون چه تعداد بیمار کرونایی دارند؟
​​​​​​​دیگر بر کسی پوشیده نیست که کابوس کرونا به خاورمیانه رسیده است؛ منطقه‌ای که بسیاری از کشورهای آن به‌دلیل جنگ و بحران‎های سیاسی-امنیتی حتی فاقد ساده‌ترین زیرساخت‌های بهداشتی برای مقابله با چنین بیماری هستند.