فضا‌های بی‌دفاع شهری عاملی برای فرسودگی محله‌ها

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در رابطه با فضا‌های بی‌دفاع شهری گفت: آن چیزی که باعث می‌شود ما در بافت فرسوده دچار فرسودگی مضاعف شویم و از طرفی فرسودگی تداوم پیدا کند، شکل‌گیری فضا‌های بی‌دفاع شهری است.